den Agenda

Accueil > Generalversammlung

Generalversammlung

Jeudi, 26 mars 2015

Invitatioun op eis Generalversammlung
Donneschdeg, den 26. März 2015 ëm 20.00 Auer am Home Père René Leuck 44, Grand-Rue zu Réiser

Dagesuerdnung:


1. Begréissung an Usproch vum President.
2. Aktivitéitsrapport 2014.
3. Rapport vun de Finanzen 2014.
4. Rapport vun den Keesserevisoren.
5. Wiél vun den Keesserevisoren.
6. Cotisatioun 2016.
7. Wiél vum neie Comité.
8. Ausbleck op 2015.
9. Bilan 2014 vum LGS.Grupp St.Donat.
10. Fräi Aussproch.


E gudden Patt, offeréiert vum Comité.


Association: Frënn vun de Réiserbänner Guiden a Scouten
Site Internet de la Commune de Roeser

A propos du site


Le site agenda.roeser.lu est un service offert par la commune de Roeser.

Il a comme objectif de regrouper tous les événements à caractère public et non commercial des associations agréées et inscrites dans la Commune de Roeser ainsi que toutes les manifestations autorisées par la Commune de Roeser.

plus d'informations

 

Login pour les associations