den Agenda

Accueil > Generalversammlung

Generalversammlung

Jeudi, 20 mars 2014

Mir invitéieren op eis Generalversammlung
Donneschdeg, den 20. März 2014 um 20.00 Auer, am Home Père René Leuck- 44, Grand-Rue zu Réiser.


Dagesuerdnung:
1. Begréissung vum Président.
2. Aktivitéitsrapport 2013.
3. Rapport vun de Finanzen 2013.
4. Rapport vun den Keesserevisoren.
5. Wiél vun den Keesserevisoren.
6. Cotisatioun 2015.
7. Wiél vum neie Comité.
8. Ausbleck op 2014.
9. Bilan 2013 vum LGS.Grupp St.Donat.
10.Fräi Aussproch.

E gudden Patt, offeréiert vum Comité.

Mat beschten Gréiss, De Comité

Association: Frënn vun de Réiserbänner Guiden a Scouten
Site Internet de la Commune de Roeser

A propos du site


Le site agenda.roeser.lu est un service offert par la commune de Roeser.

Il a comme objectif de regrouper tous les événements à caractère public et non commercial des associations agréées et inscrites dans la Commune de Roeser ainsi que toutes les manifestations autorisées par la Commune de Roeser.

plus d'informations

 

Login pour les associations